PIERWSZE ZAJĘCIA GRATIS !

REGULAMIN - Studio KOCI GRZBIET

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Koci Grzbiet – kameralne studio treningu. Osoby korzystające z usług Studia zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem Studia i przestrzegania go, a także do bezwzględnego respektowania poleceń obsługi.

 2. Regulaminy określające zakresy poszczególnych usług są dostępne w recepcji oraz na stronie www.kocigrzbiet.com.

 3. Na terenie Studia obowiązują ogólnie przyjęte normy i zasady kultury osobistej (zabrania się używania wulgaryzmów i zachowywania się w sposób mogący zakłócić spokój i komfort ćwiczenia osobom przebywającym w obiekcie).

 4. Zabrania się wstępu do Studia osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

 5. Na całym terenie Studia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

 6. Zabrania się wnoszenia na teren Studia alkoholu, narkotyków oraz środków farmaceutycznych (dopingujących, stymulujących itp.)

 7. Zabrania się wnoszenia plecaków, toreb etc. na sale ćwiczeń.

 8. Na teren Studia zabrania się wprowadzania zwierząt.

 9. Na terenie Studia obowiązuje zakaz akwizycji oraz naklejania i pozostawiania reklam bez zgody właściciela Studia.

 10. Na terenie Studia obowiązuje zakaz prowadzenia działalności bez zgody Studia, w szczególności treningów personalnych.

 11. Podczas korzystania z usług Studia wymagany jest strój sportowy.

 12. Ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach treningowych należy wykonywać w miejscu, w którym zostały one ustawione. Zabrania się korzystającym ze Studia przestawiania urządzeń treningowych oraz wprowadzania regulacji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu.

 13. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa Klient powinien sprawdzić stan techniczny urządzenia, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek niezwłocznie zgłosić ten fakt w recepcji.

 14. Klient zobowiązany jest do zachowania porządku po zakończeniu ćwiczeń (odłożenia na właściwe miejsce używanych przyrządów oraz dezynfekowania urządzeń po ćwiczeniach).

 15. Klient korzystający z usług Studia ma świadomość, że niezależnie od podejmowanych przez Studio środków bezpieczeństwa, spełniania norm sanitarnych i podejmowania należytej staranności, żeby uchronić Klientów przed potencjalnym zarażeniem różnymi chorobami, w tym zakaźnymi, ryzyko istnieje. Studio zapewnia, że zrobi wszystko, żeby je zminimalizować i zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu wszystkim osobom przebywającym na terenie Studia.

 16. Klient korzystający z usług Studia oświadcza, że jest osobą zdrową. Studio zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania usługi w przypadku podejrzenia, że Klient może narażać innych ćwiczących przez rozprzestrzenianie chorób zakaźnych.

 17. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zasad higieny określonych przez Główny Inspektorat Sanitarny.

 18. Klient korzystający z usług Studia oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność. Studio nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe na terenie obiektu wynikające ze złego stanu zdrowia.

 19. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować o tym instruktora przed zajęciami.

 20. Klienci po urazach zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego mówiącego o braku przeciwwskazań do ćwiczeń, a w przypadku wystąpienia ograniczeń lub zaleceń treningowych zaświadczenia lekarskiego ze ściśle określonymi ćwiczeniami. Instruktor ma prawo przerwać ćwiczenia, jeśli stan zdrowia Klienta nie pozwala na ich kontynuowanie.

 21. Klient, który w czasie ćwiczeń źle się poczuje zobowiązany jest natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę Studia.

 22. Klient, który został poszkodowany na skutek zdarzenia losowego zobowiązany jest sporządzić wraz z obsługą Studia protokół powypadkowy oraz własnoręcznie go parafować.

 23. Z usług Studia mogą korzystać osoby, które posiadają ważny karnet lub wykupiły jednorazowe wejście.

 24. Ceny obowiązujące w Studio reguluje aktualny cennik dostępny na stronie www.kocigrzbiet.com

 25. Klient ma możliwość zakupu karnetu/wejścia/innego produktu lub usługi bezpośrednio w recepcji Studia, gdzie dostępna jest pełna oferta Studia. Na miejscu możliwa jest płatność gotówką. Bezgotówkowo można płacić za karnety i produkty przez stronę www.kocigrzbiet.com, gdzie formami płatności są: przelew natychmiastowy obsługiwany przez przelewy24.pl, karta płatnicza.

 26. Wykupiony Karnet musi być wykorzystany w określonym czasie. Przedłużenie karnetu lub wykorzystanie go przez inną osobę wymaga akceptacji . Niewykorzystany karnet przepada i nie należy się za niego zwrot pieniędzy.

 27. Warunkiem uczestnictwa w jakichkolwiek zajęciach zorganizowanych odbywających się w Studio jest rezerwacja miejsca na dane zajęcia. Rezerwacji należy dokonywać samodzielnie poprzez stronę internetową lub aplikację, do której dostęp uzyskuje każdy Klient Studia po podaniu adresu e-mail. Nie ma możliwości dokonania rezerwacji na zajęcia w recepcji Studia.

 28. Nie ma ogólnego limitu ilości rezerwacji, jakich może dokonać klient.

 29. W przypadku braku miejsc Klient może zostać wpisany na listę rezerwową, z której może zostać przeniesiony na listę na zajęcia pod warunkiem rezygnacji innego Klienta z zajęć.

 30. Klient zobowiązany jest do zgłaszania rezygnacji z udziału w zajęciach w najszybszym możliwym terminie poprzez samodzielne anulowanie rezerwacji na zajęcia lub kontakt z recepcją Studia.

 31. Studio zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych okoliczności, o czym odrębnie poinformuje Klientów.

 32. Klient zobowiązany jest do punktualnego przychodzenia na zajęcia.

 33. Nie wolno pozostawiać jakichkolwiek rzeczy w szatni lub na terenie Studia po jego opuszczeniu.

 34. Studio nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni lub na terenie obiektu. Wartościowe przedmioty należy zdeponować w sejfie w recepcji.

KONTAKT

KOCI GRZBIET
Kameralne Studio Treningu
ul. Sobieskiego 22/1
42-600 Tarnowskie Góry

tel. 780 018 899
e-mail: studio@kocigrzbiet.com
Znajdź  i polub  nas:

rEGULAMIN

Polityka prywatności

Dokumenty do pobrania

Strona stworzona przez www.starttu.pl